Mobiler Selbstpressender Container ASK 10-24 m3

ASK 20 s automatickým otvíráním víka a nakladačemUrčené  pro  lisování  a převoz především  kartónů  a  plastů  nebo  komunálních  odpadů. Standardně jsou vyráběny ve verzích 10 m3, 20 m3 a 24 m3. Kontejner má kónické strany pro lepší vysypávání. Lisovací část je pevně spojená s kontejnerem.  

Uzavírání  masivními  jednokřídlovými  vraty  s usměrňovači,  které  zabezpečují  dokonalé posouvání  lisovaného  odpadu  v kontejneru.  Kontejner  je  opatřen  natahovacím  hákem  (na přání zákazníka manipulačním hákem). Vrata mohou být opatřené gumovým těsněním proti vytékání tekutého odpadu. Vrata mají třípantový ráčnový zavírací mechanizmus.

Pro lehkou manipulaci je lis vybaven čtyřmi rolnami.  

Hydraulický systém  je umístěný v pravé horní části kontejneru nebo nad beranem. Servisní dvířka hydraulických válců jsou vybavena bezpečnostním spínačem.   

Naplnění  kontejneru  na  80%  signalizuje  žlutá  kontrolka, při  100%  naplnění  dojde k automatickému zastavení lisování.

Cyklus lisování (pohyb berana vpřed a vzad) trvá cca 55 sec. Dvě doby lisování lze nastavit le přání zákazníka. Standardně jsou přednastaveny časy 10 a 60 minut. Na přání lze nstalovat GSM bránu pro dálkovou informaci o činnosti lisu nebo jeho naplněnosti přes SMS.

 

ask10-24-3b ask10-24-4b
ask10-24-5b ask10-24-6b ask10-24-7b
ask10-24-8b ask10-24-9b ASK20--s-nakladacem-bez-zeber-th
ASK20-basic-th ASK20-s-lopatou-th

Volitelné příslušenství:

 • víko násypky s plynovými vzpěrami
 • hliníkový kryt víka
 • uzamykání víka,
 • těsnění víka
 • pružné uložení hydrauliky
 • výkonnější hydraulický agregát
 • chlazení oleje
 • optická čidla spuštění
 • natahovací hák na vratech
 • čelní nebo rampový nebo mobilní nakladač
 • částečné nebo úplné gumové těsnění vrat nebo klapky

 

Volitelné nástavby:

 • jen bočnice
 • celá zvýšená nástavba
 • úplná nástavba shora napevno zavřená
 • s bočními nebo čelními vhazovacími okny
 • bočnice s lomeným víkem, automatické otvírání pro nakladač
 • bočnice s opačně lomeným víkem pro převoz nakladače

 

ask10-24-schema

ask10-24-techn-udaje

ASK 20 s automatickým otvíráním víka a nakladačemBestimmt  zum  Pressen  und  Transport  vor  allem  für  Kartonagen  und  Plaste  oder Kommunalabfall. Standardgemäß hergestellt in den Versionen  10 m3, 20 m3 und 24 m3.
Das Container hat konische Seiten für ein besseres Kippen.
Der Pressteil ist fest mit dem Container verbunden.
Das  Schließen  mit  massiver  Einflügeltür  mit  Gleichrichtern,  ichert  ein  vollkommenes Abgleiten des gepressten Abfalls im Container.
Manipulierungshaken  (aus  Wunsch  Aufnahmehaken).  Die  Tür kann   mit  Gummidichtung,  gegen Auslaufen von flüssigem Abfall versehen werden.  Die Tür hat Ratschenmechanismus mit Dreiangelschließmechanismus.

Zur einfachen Manipulierung ist die Presse mit vier Rollenbahnen ausgestattet.  

An der Frontseite ist der Aufnahmehaken bestimmt für  die Aufnahme des Containers auf das Transportkraftfahrzeug.   

Das hydraulisches System ist im rechten Oberteil des Containers platziert. Die Servisöffnung der hydraulischen Walzen ist mit Gefahrschalter ausgestattet. 

Die  Auffüllung  des  Containers  auf   80%  signalisiert  eine  gelbe  Kontrollleuchte,  bei  100% Auffüllung   kommt  es  zur  automatischen  Abstellung  des  Pressverfahrens.  Presszyklus   (Bewegung    der   Pressstempels  vorwärts  und  zurück)  dauert  ca.  55  Sekunden.   Zwei Zeiträume  für  das  Pressen  können  nach  Wunsch  des  Kunden  eingestellt  werden. Standardgemäß werden die Zeiträume von 10 und 60 Minuten voreingestellt.  

Auf Wunsch  installieren wir GSM Abschluss für eine Ferninformation über die Presstätigkeit, oder über seine Auffüllung,  oder Fernbedienung über SMS.


ask10-24-3b ask10-24-4b
ask10-24-5b ask10-24-6b ask10-24-7b
ask10-24-8b ask10-24-9b

Wählbares Zubehör:

 • Auffüllungsklappe mit Gasstrebe
 • Aluverkleidung der Klappe
 • Klappenschloss
 • Klappendichtung
 • Elastische Lagerung der Hydraulik
 • Leistungsfähiges hydraulisches Aggregat
 • Optische  Anlasssensoren
 • Aufnahmehaken an der Tür
 • Front- oder Rampen- oder mobile Ladevorrichtung
 • Teilweise oder vollkommene Gummidichtung der Tür oder Klappe

Wählbare Aufbauten:

 • nur Bordwände
 • ganzer erhöhter Aufbau
 • vollständiger Aufbau oben fest geschlossen, oder mit einer Klappe, mit Seiten-oder Fronteinfüllfenstern
 • Bordwand mit gepröfter Klappe,  automatische Öffnung für die
 • Ladevorrichtung
 • Bordwand mit umgekehrt gepröfter Klappe für Transport der Ladevorrichtung Side walls

 

ask10-24-schema