Selbstpressender Pendularcontainer (Hammer) PC 17 und PC20

pc17-1Tento lis je určený pro lisování a převoz především velkého komunálního odpadu.
Standardně je vyráběn ve verzích 17 m3 a 20 m3 - závisí na nosnosti převozního nákladního auta.

Lis má velkou kapacitu lisování – cca 0,75m3 na jeden cyklus. Lisovací síla je až 35 t.

Hydraulický agregát s buchjostem je umístěný na pravé horní straně kontejneru.

Kontejner má kónické strany pro lepší vysypávání.

Podlaha lisovací komory je vyrobena z vysoce odolného materiálu HARDOX 450.

Uzavírání masivními jednokřídlovými vraty s usměrňovači, které zabezpečují dokonalé posouvání lisovaného odpadu v kontejneru. Na vratech je manipulační hák ( na přání natahovací hák ). Vrata mohou mít gumové těsnění proti vytékání tekutého odpadu. Vrata mají ráčnové zavírání.

Pro lehkou manipulaci je lis vybaven čtyřmi rolnami.

Lis se ovládá pomocí tlačítek na ovládacím panelu. Naplnění kontejneru na 80% signalizuje žlutá kontrolka, při 100% naplnění dojde k automatickému zastavení lisování. Servisní dvířka hydraulických válců jsou vybavena bezpečnostním spínačem.

Cyklus lisování (pohyb kyvadla – kladiva dolů a nahoru ) trvá cca 55 sec.
Dvě doby lisování - dle přání zákazníka. Standardně jsou přednastaveny časy 10 a 60 minut.

Na přání instalujeme GSM bránu na dálkovou informaci o činnosti lisu, kontrole stavu naplněnosti, nebo dálkové ovládání přes SMS.

pc17-2 pc17schema pc17-4thumb
pc17-3 pc17-5  

Volitelné příslušenství:

 • víko násypky
 • pružné uložení hydrauliky
 • chlazení nebo temperování oleje
 • manipulační hák na vratech
 • částečné nebo úplné gumové těsnění vrat nebo klapky
 • GSM modul
 • čelní nebo rampový nebo mobilní nakladač
 • automatické otvírání víka
 • dvousložková barva

 

pc17techn

pc17-1Diese  Presse   ist  zum  Pressen  und Tranport  von  vor  allem Grossvolumen Kommunalabfall bestimmt.


Standardgemäß hergestellt in Versionen  17 m3  und 20 m3 dies hängt von der Tragfähigkeit des Transport LKWs ab.
Die Presse hat eine große Presskapazität – ca. 0,75 m3 für einen Zyklus. Presskraft beträgt bis 35 t.


Der  hydraulische  Aggregat  mit  Buchjost  ist  an  der  rechten  Oberseite  des  Containers angebracht.  
Der Container hat konische Seiten für bessere Entleerung.  
Der  Boden  der  Presskammer  ist  aus  dem  abriebbeständigem  Material   HARDOX  450 hergestellt.  
Das  Schließen  mit  massiver  Einflügeltür  mit  Gleichrichtern,  die  eine  vollkommene

Verschiebung des Presseabfalls im Container sichern. An der Tür ist der Manipulationshaken (auf Wunsch ufnahmehaken). Die Klappe   kann Gummiverdichtung  gegen Auslaufen  von flüssigem Abfall besitzen. Die Klappe hat  einen Ratschenverschluss. Zur einfachen Manipulierung ist die Presse mit vier Rollenbahnen ausgestattet.

An  der  Frontseite  gibt  es  ein  Aufnahmehaken  für  die  Aufnahme  des  Containers  auf  das Transportfahrzeug. Die Presse wird mittels Tasten auf der Bedienungstastatur bedient.   Die Auffüllung  des  Containers  auf   80%  signalisiert  eine  gelbe  Kontrollleuchte,  bei  100% Auffüllung  kommt es zur automatischen Abstellung des Pressverfahrens. Bedienungsöffnung der  hydraulischen  Walzen  ist  mit  einem  Gefahrschalter  ausgestattet.  Der  Presszyklus  (Bewegung  des  Pendels  -    nach  unten  und  nach  oben)  dauert  ca.  55  Sekunden.    Zwei   Presszeiten können auf Wunsch des Kunden eingestellt werden. Standardgemäß werden die Zeiträume von 10 und 60 Minuten voreingestellt.

Auf Wunsch installieren wir GSM Anschluss zur Ferninformation über die Presstätigkeit, oder über seine Auffüllung,  oder Fernbedienung über SMS.

pc17-2 pc17schema pc17-4thumb
pc17-3 pc17-5

Wählbares Zubehör:

 • Auffüllungsklappe
 • Klappenschloss
 • Elastische Lagerung der Hydraulik
 • Kühlung oder Öltemperierung
 • Aufnahmehaken an der Klappe
 • Mobiler Front- oder Rampenlader
 • Teilweise oder vollkommene Gummidichtung der Tür oder Klappe
 • GSM Modul
 • Front- oder Rampen- oder mobile Ladevorrichtung
 • Automatische Öffnung der Klappe
 • Zweikomponentenfarbe

pc17technDe